Alternativa behandlingar inom palliativ vård

Den gemensamma benämningen för att lindra smärta, oro och ångest i livets slutskede kallas palliativ vård. Att kunna få en så bra livskvalité som möjligt trots att man har en sjukdom. Den palliativa vården kan delas upp i två faser. I den tidiga fasen lever man sitt liv som vanligt men känner sig kanske lite svagare och får en något förändrad livssituation. I ett senare skede, den andra fasen, kanske medicineringen inte längre har samma verkan och behandlingen är mer till för att lindra smärtan och underlätta vardagen. Specialistutbildad personal finns till hands dygnet runt för att täcka upp vårdbehovet.

Palliativ vård ger livskvalité

Den palliativa vården är ett sätt att kunna fungera tillsammans med sin familj och sköta vardagen på ett sätt som ger livskvalité. Det är inte en väntan på döden. Det är mer att ha de närmaste i sin närhet, få den smärtlindring man behöver och få en någorlunda bra tillvaro i slutskedet eller under en kronisk sjukdom. Palliativ vård handlar inte enbart om att lindra en sjukdom med medicinering. Det är lika mycket en fråga om patientens behov på det personliga planet. Att som personal i vården kunna vara medmänniska och finnas till hand när det behövs och lyssna på de behov som finns är en viktig del. Allt handlar om att ge stöd till patienten och vara en avlastning för anhöriga. Att skapa en trygg miljö för samtliga inblandade.

Att välja den vård som passar

Man kan själv välja var den palliativa vården ska ske. Många väljer att bo kvar hemma medan andra vill bo någonstans där de känner en trygghet i att det finns personal dygnet runt. Hemtjänsten i kommunerna kan hjälpa till med de dagliga behoven. Man kan få hjälp med det viktigaste och det finns även en möjlighet att besöka en dagvårdsavdelning när man behöver det. Alla har olika personliga behov och på vuxen.se kan du hitta njutning för alla oavsett ålder . Palliativ vård ser lite olika ut beroende på var man bor i landet och vilka resurser som finns i hemmakommunen. Man kan även välja att bo på ett hospice där även närstående kan finnas med och vara med i vårdarbetet. Hospice är bemannat med personal dygnet runt och har endast ett fåtal platser.