Den palliativa vårdens historia och ursprung

 

Vad kan du om palliativ vård? Vet du var den härstammar ifrån och hur dess vårdfilosofi ser ut? Den palliativa vården är fortfarande ung, och än finns det mycket kvar att utveckla och forska inom området. I vissa länder, exempelvis England, Polen, Rumänien, Kanada och USA, har palliativ medicin kommit att bli en medicinsk specialitet, men på många andra ställen i världen har vi inte kommit så långt ännu. Här nedan kan du läsa mer om dess historia, utveckling, vårdfilosofi och hur den har och ser ut i Sverige.

Palliativ vård: ursprung och utveckling

 

Den palliativa vården är förhållandevis ung. Grunden till den palliativa vården kan sägas vara Hospicerörelsen, det vill säga den rörelse som under 1960-talet i Storbritannien verkade för att lyfta fram döden och perioden innan Doctor or nurse holding hand of senior male patient lying in hospice beddöden som en naturlig del av människans liv. Denna rörelse förknippas ofta med Dame Cecily Saunders och uppstod i St Christophers Hospice utanför London. Den palliativa vården grundas på en helhetssyn på patienten, precis som Hospicerörelsen gjorde. Det innebär att många olika faktorer samspelar i den palliativa vården, exempelvis lindring av psykiska och fysiska symptom, temaarbeten mellan olika professioner för bästa möjliga hjälp, god kommunikation mellan den sjuka, de närstående och vårdpersonalen samt hjälp och stöd till närstående som också påverkas. Idag finns det en europeisk förening för palliativ vård. Den kallas för EAPC (European Association for Pallative Care) och bildades år 1988. Föreningen anordnar kongresser inom området varje år. Detta gör de för att öka och sprida kunskapen inom området, samt för att uppmuntra till fortsatt forskning inom palliativ vård.

Palliativ vård i Sverige

I Sverige brukar 1970-talet framhävas som en viktig tid för den palliativa vårdens erkännande. I synnerhet brukar man tala om Barbro Beck-Friis, som under denna tid utvecklade LAH – en lasarettansluten hemsjukvård. Idag drivs palliativ vård på ett hundratal verksamheter runtom i landet. Varken palliativ medicin eller forskare inom området är särskilt förekommande inom området här i Sverige, men forskningen inom palliativ vård håller nu på att utvecklas.